Mòdul de Control Intern

Agilitza els processos de fiscalització i els informes de control permanent d'Intervenció

La solució facilita la gestió del cicle de vida de les peticions simplificant i automatitzant el procés de fiscalització en les Entitats Locals.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Mòdul Control Intern per a Ajuntaments

Els beneficis del mòdul de Control Intern

public://entorno_visual_y_flexible.png

Entorn visual i flexible

public://automatizacion-seguridad-eficiencia.jpg

Automatització, seguretat i eficiència

public://reduccion-plazps.jpg

Reducció de terminis

Marc normatiu

El mòdul de Control Intern d'eCityclic dona compliment al RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local ,  en els àmbits de Funció Interventora i Control Permanent, permetent l'explotació de la informació per a donar també cobertura als àmbits d'Auditoria Pública i d'Informes Resums anuals.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Fiscalització & Control permanent

  Simplificació dels processos de fiscalització i control permanent d'Intervenció: recepció de les peticions, validació, informes i signatura digital des de la pròpia solució. 

 • Fitxes d'actuacions

  Es poden carregar fitxes d'actuacions, per a construir la base operativa del sistema i vincular-les al Quadre de Classificació dels Expedients per a automatitzar processos. 

 • Peticions de fiscalització

  Es poden donar d'alta sol·licitud de fiscalització tant des del propi mòdul de Control Intern com des dels tràmits del gestor d'expedients.

 • Tramitació integrada

  La integració amb el Gestor d'Expedients de l'Entita agilitza el procés de validació dels diferents extrems i facilita la tramitació de fiscalització.

 • Consulta de peticions

  Es permet l'explotació en format consulta de tota la informació aportada en cada etapa del procés de fiscalització.

 • Quadre de comandament

  Es diposa d'un Quadre Comandament que otorga un resum visual de l'exercici de Control Intern per part de l'Entitat local.

 • Integració Comptabilitat

  Es facilita la connexió al sistema comptable actual de l'Entitat, per a l'execució de processos automàtics, aportant seguretat i eficiència. 

 • Entorn multientitat

  La plataforma ha estat dissenyada perquè les entitats supramunicipals puguin implantar aquest requeriment legal en tot el territori de forma ràpida i àgil.