Què és la Seu electrònica?

La porta d'accés de la ciutadania a la Administració Pública.

La Seu electrònica és el nucli central de comunicació, distribució i publicació de continguts digitals de cada ens.
D'aquesta forma, qualsevol document o informació que es disposi a l'abast de la ciutadania, es publica amb les màximes garanties de integritat, autenticitat i disponibilitat.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Sede Electrónica
 • Seu electrònica 1
 • Seu electrònica 2

Els beneficis de la nostra Seu electrònica

public://facilita_el_acceso_a_la_informacion.png

Facilita l'accés a la informació

public://identidad_electronica_0.png

Permet la firma electrònica i el segell de temps

public://entorno_visual_y_flexible.png

Entorn visual i flexible

public://certifica_el_registro_de_publicacion.png

Certifica el Registre de Publicació

public://genera_evidencias_copia_autentica_y_control_de_disponibilidad.png

Genera evidències, còpia autèntica i control de la disponibilitat.

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Marc Legal

La nostra solució permet complir amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 11/2007, de Accés electrònic  dels ciutadans als Serveis Públics i la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Contingut

  • Sobre la Seu: Inclou tota aquella informació referent a les característiques i regulació de la seu electrònica, dels seus continguts i els serveis als quals es pot accedir.
  • Informació pública: Informació que ha d'estar disponible per als ciutadans ja sigui en tràmits específics d'informació pública, informació general, butlletins oficials, publicació electrònica dels taulers d'anuncis ...
  • Tramitació i gestions: realització de tràmits en format electrònic i els sistemes que permeten l'accés a la informació que per la seva naturalesa requereix d'identificació prèvia.
 • Funcionalitats tècniques

  • Gestió d’usuaris i rols.
  • Gestió de categories.
  • Assignació de permisos per mòduls i categories.
  • Registre de publicació certificat.
  • Publicació i despublicació amb signatura electrònica i segell de temps (d’acord amb la LOPD).
  • Registre d’activitats.
  • Calendari de dies inhàbils.
  • Control d’interrupcions previstes.
  • Eina de signatura electrònica per a documents o carpetes.
  • Generador automatitzat d’evidències (obtenció de còpies autèntiques i control de disponibilitat de documentació publicada).
 • Mòduls disponibles

  • Actes i acords d’òrgans col·legiats.
  • Convocatòries d’ajudes i subvencions.
  • Delegació de competències.
  • Normativa municipal.
  • Planejament i gestió urbanística.
  • Recursos Humans.
  • Tauler d’anuncis.
 • Integracions

  La plataforma simplifica les integracions amb altres eines (presents i futures), i unifica els entorns de BackOffice amb un sistema únic de gestió i direcció.

Projectes destacats

Seu Electrònica - Ajuntament de Lleida

La nova seu electrònica de la Paeria facilita informació d’interès per als ciutadans, que ja poden fer els seus tràmits online. Com a funcionalitats cal destacar: publicació de normes, convocatòries, pressupostos, ordenances, ofertes de feina, perfil del contractant, tràmits i serveis, carpeta ciutadana, portal de transparència, notificacions electròniques, tauler d’anuncis, bústia de suggeriments i queixes, tràmits amb altres administracions, etc. 

Veure projecte