Control Intern

Control Intern

Una solució dissenyada per a la gestió de processos de fiscalització prèvia i control permanent no planificable, així com per a la generació dels informes i documents associats

  • Connectivitat amb el sistema comptable per a processos automàtics
  • Simplificació i automatització del procés de fiscalització
  • Control del cicle de vida de les peticions
  • Centralització de les peticions en un únic espai

Sobre la nostra solució...

Compliment del RD 424/2017 en els àmbits de Funció Interventora, en règim de fiscalització prèvia plena o limitada, i Control Permanent no *planificable.
Capacitat de generar els informes dels articles 15, 36 i 37. 
Garanteix els principis d'accessibilitat, responsividad, usabilitat i experiència d'usuari.
Concebut sota una premissa fonamental: la multientitat, per a donar cobertura a aquelles entitats supramunicipals que volen desplegar el requeriment legal en el territori.
Centralitza les peticions en un únic espai, el control del cicle de vida de les mateixes i la simplificació i automatització del procés de fiscalització per part d'intervenció.
Incorpora un sistema de càrrega de fitxes d'actuacions per a construir la base operativa del sistema, tant en l'àmbit de la Funció Interventora com en l'àmbit del Control Permanent no planificable.
Sistema dual d'alta de peticions de fiscalització: des del Gestor d'Expedients d'eCityclic o des del propi Control Intern.
El mòdul de Control Intern permet connectar-se amb el sistema comptable de l'entitat per a l'execució de processos automàtics.
La informació emmagatzemada dins del mòdul per a la seva explotació extraïble en format .csv i/o en format informe.

Ja confien en nosaltres

Vols més informació de la solució?