Transparència a l'Administració Pública

Des de que al 1766 Suècia emetés la seva famosa Llei de Llibertat de Premsa, “The Freedom of the Press Act”, una de les quatre lleis fonamentals del país escandinau, el concepte de transparència ha estat present en les Administracions Públiques. I és que, els governs van veure que existia la necessitat de garantir el dret d’accés a la informació per a una major i millor eficiència en la gestió pública degut a l’exigència de la ciutadania per conèixer en quines activitats, obres o altres coses s’invertien els impostos pagats.

Tot i que no fou fins al 2009 quan es va impulsar l’Open Data a nivell mundial gràcies al govern dels EEUU.


La Transparència a Espanya

Actualment, la transparència a Espanya es regula amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les disposicions de la Llei de Transparència seran aplicables a l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Administracions Locals; les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social; els organismes autònoms, les Agències Estatals i les entitats empresarials i de Dret Públic que realitzin activitats de regulació o supervisió d’algun sector i, les entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia que estiguin vinculades o siguin dependents de les administracions públiques.

Una de les accions per a combatre la falta de transparència que va realitzar el govern, fou la creació del Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat. Una altra, des de l’any 2011, fou la creació de plans d’acció d’aliança pel govern obert com a compromís amb els principis i valors sobre els que es funda aquesta iniciativa. I a més a més, al 2013 l’Executiu va aprovar un Real Decret per a constituir el Consell de Transparència i Bon Govern, creat com a organisme públic.

 

Com millorar la transparència d'una Administració Pública?

A causa dels casos de corrupció s’ha creat una forta animadversió per part de la ciutadania cap als polítics i els funcionaris de les Administracions Públiques. Però existeixen maneres de fomentar i millorar la transparència dels organismes públics:

  1. Generar confiança. Moltes vegades la feina que es realitza no es veu i és difícil de mostrar perquè la ciutadania pugui valorar-la. Però existeixen diverses eines per a plasmar les activitats realitzades i posar la informació a l’abast de qui desitgin consultar-la, com per exemple: el portal de transparència, el PAM o un sistema d’àudio vídeo actes.

Què és un Portal de Transparència?

És una eina que permet a les AAPP garantir la transparència en la seva gestió i l’accés a la ciutadania a la informació pública en qualsevol tipus de matèria. Aquesta plataforma promou la participació ciutadana, ja que el govern obert és un govern basat en la col·laboració i la participació.

Què és un PAM?

És una plataforma que serveix per a plasmar totes les intencions polítiques en mesures públiques i actuacions de forma realista i visual sobre un calendari. El PAM és una eina de control i seguiment del grau d’execució dels projectes de l’ajuntament.

Què és un àudio vídeoacta?

És l’instrument que permet la gestió, publicació i consulta de les sessions plenàries municipals a través de podcast o de vídeos.

En general, a la majoria de les persones, ens agrada més poder visualitzar contingut que consumir-lo a través de la lectura. I amb una gravació, que a més a més també es retransmet en directe, no hi ha manera d’alterar el vocabulari o ometre parts del ple, cosa que genera un bon grau de satisfacció i fomenta el bon govern.

 

  1. Fomentar la participació ciutadana. Rebre feedback sobre els projectes, decisions o activitats d’un govern, pot ajudar a no cometre recurrents errors i a millorar. A més a més, deixant participar a la ciutadania en els processos de presa de decisions, aplicant canvis o propostes realitzades per membres de la mateixa i, escoltant-la, el grau de proximitat i satisfacció serà més elevat.

Com fer-ho? Amb l’escolta activa gràcies a estratègies de màrqueting online, amb una aplicació mòbil o amb eines de G2C de comunicació i atenció 2.0 com l’eSocial.

Què és l’eSocial?

És la plataforma que centralitza tota la informació que es comenta per part de la ciutadania en el món digital per a poder resoldre incidències, gestionar queixes i suggeriments. Perquè és necessària una eina com aquesta? Doncs perquè en plena era digital la ciutadania disposa de mil canals de comunicació entre si i l’absència de presència en les plataformes digitals pot suposar una mala repercussió per a l’AAPP.

 

  1. Millorar el marc normatiu. Tot i que la Llei 19/2013 ha fet molt per la transparència en aquest país, podria ser més amplia o millorar en alguns aspectes, com la regulació de l’activitat dels lobbies.

De fet, ja s’està treballant en el IV Pla de Govern Obert, el qual, es desenvoluparà entre 2019 i 2021, amb un conjunt d’actuacions a les que es compromet l’Administració General de l’Estat, en col·laboració amb altres Administracions Públiques i amb la Societat Civil, per a avançar en el Govern Obert.

Quins són els objectius generals del IV Pla de Govern Obert?

  • Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l’objectiu d’aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.
  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d’accions orientades a la seva millora i a l’avaluació dels resultats dels plans i programes públics.
  • Construir un sistema d’integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a garantir la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.
  • Sensibilitzar a la societat i als treballadors públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, per avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

 

Aquestes són 3 maneres de millorar la transparència en una Administració Pública per a aconseguir derrocar les barreres entre la ciutadania i els governs i aconseguir que, a través del bon govern, s’actuï de manera transparent amb els fons públics, les decisions que afecten a la ciutadania i els criteris amb els que actuen les institucions.

Publicat el 8 de gener 2020
Comparteix a: