Control Intern

Control Intern

La Suite d'Administració Electrònica en constant evolució

A l’equip d’eCityclic ens agrada que les solucions, plataformes i eines que creem per a la Suite d’Administració Electrònica siguin usables, escalables i s’adaptin a les necessitats de les Administracions Públiques. Per això, hem creat un nou element pel Gestor d’Expedients, el mòdul de Control Intern.

El mòdul de Control Intern del Gestor d’Expedients d’eCityclic segueix en creixement i el seu objectiu principal és agilitzar els processos de fiscalització i els informes de control permanent d’Intervenció automatitzant-los en un entorn visual i segur. S’ha dissenyat expressament garantint els principis d’accessibilitat, responsivitat, usabilitat i experiència d’usuari que regeixen en tots i cada un dels mòduls de la Suite d’Administració Electrònica d’eCityclic.


Vols una DEMO del mòdul de Control Intern?

Sol·licitar ara!

Objectius i funcionalitats del mòdul de Control Intern del Gestor d'Expedients d'eCityclic

Aquest mòdul té com a objectius principals la centralització de les peticions en un únic espai, el control del cicle de vida de les mateixes i, finalment, la simplificació i automatització del procés de fiscalització per part d’intervenció, que faciliten la gestió i garanteixen la reducció dels terminis de tramitació. Així mateix ha estat concebut sota una premissa fonamental; la multi-entitat, per donar cobertura a aquelles entitats supramunicipals que volen desplegar aquest requeriment legal al territori d’una forma ràpida i àgil.

Les funcionalitats principals actuals del mòdul de Control Intern del nostre Gestor d’Expedients són les següents:

  1. rrega de fitxes d'actuacions: 

La solució incorpora un sistema de càrrega de fitxes d’actuacions, per construir la base operativa del sistema. Tot i això, aquest pot venir precarregat amb les fitxes d’actuacions dissenyades per la Diputació de Girona, tant en l’àmbit de la Funció Interventora com en l’àmbit del Control Permanent. Cada una d’aquestes fitxes d’actuacions es pot vincular al Quadre de Classificació dels Expedients per tal de predeterminar la relació entre els procediments i les fitxes que els afecten.

 

  1. Sistema de peticions de fiscalització 

Sobre aquests elements bàsics esmentats, s’incorpora un sistema dual d’alta de peticions de fiscalització. Per una banda, es disposa de la capacitat del Gestor d’Expedients propi d’eCityclic, des de la tramitació de cada un dels expedients, el qual pot crear sol·licituds de fiscalització al mòdul per tal que intervenció les tramiti. I per l’altra, incorpora un sistema d’alta de peticions des del propi Control Intern, desvinculat de qualsevol Gestor d’Expedients, que permet usar aquest mòdul de forma aïllada i independent, actuant com a caixa negra en la qual arriba una petició i surt un informe de fiscalització.

 

  1. Integrat en la tramitació del Gestor d'Expedients 

En el cas que la petició de Control Intern s’iniciï des de la tramitació del Gestor d’Expedients d’eCityclic la solució permet pre-fiscalitzar des del propi Servei o Unitat, indicant tant el compliment de cada un dels extrems, com la documentació que li dona acreditació. Aquest acte dona molta més agilitat a intervenció en el procés de validació dels diferents extrems, agilitzant el tràmit de fiscalització i, en conseqüència, tot el termini de resolució dels expedients.  

 

  1. Integrat al sistema de comptabilitat de l'entitat 

A més, el mòdul de Control Intern, així com el Gestor d’Expedients d’eCityclic, permeten connectar-se amb el sistema comptable de l’Ens, per l’execució de processos automàtics, que aporten major seguretat, eliminen duplicitats de tasques i estalvien molt de temps.

 

  1. Consulta de les peticions i Quadre de Comandament 

El conjunt de tota la informació que es va recollint en les diferents etapes del procés fiscalització de cada una de les peticions sol·licitades queda emmagatzemada dins del mòdul per a la seva explotació en format de consulta. Aquestes consultes es poden extreure en format .csv i/o en format informe. Així mateix es disposa d’un Quadre de Comandament per tal de tenir un resum visual del estat de l’exercici del Control Intern per part del l’Entitat. 

 

Marc normatiu al que dona compliment el mòdul de Control Intern d'eCityclic

Aquest nou mòdul de Control Intern del Gestor d’Expedients dona compliment al RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, en els àmbits de Funció Interventora, en règim de fiscalització prèvia plena o limitada, i Control Permanent, permetent l’explotació de la informació per donar també cobertura als àmbits d’Auditoria Pública i d’Informes Resums anuals.

 

Si vols més informació sobre aquest nou mòdul del Gestor d’Expedients d’eCityclic et convidem  a visitar la pàgina del Mòdul de Control Intern on podràs descarregar-te la fulla de producte i sol·licitar una DEMO gratuïta. I recorda que si vols parlar amb un dels nostres consultors especialistes en Administració Electrònica pots fer-ho enviant un correu a hola@ecityclic.com.

Publicat el 29 de gener 2021
Comparteix a: