Nueva Ley 6/2020

El passat dijous, 12 de novembre, es va publicar al BOE la nova Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

Si desitges consultar-la, pots fer-ho a través d’aquest enllaç.

A continuació, et resumim l’objectiu d’aquesta llei, el seu àmbit d’aplicació i algunes de les seves característiques que creiem que són més rellevants a tenir en compte.


Vosl rebre novetats sobre Administració Electrònica?

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Objectiu de la Llei 6/2020 de serveis electrònics de confiança 

L’objectiu principal d’aquesta llei és regular alguns aspectes dels serveis electrònics de confiança complementant al Reglament eIDAS, el reglament europeu nº910/2014 del Parlament Europeu i del Consell que estableix un marc jurídic comú pels serveis de confiança i els mitjans d’identificació electrònica de la Unió Europea i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE. Amb això també es deroga la Llei 59/2003 de signatura electrònica.

És a dir, que l’objectiu de la Llei 6/2020 no és realitzar una regulació sistemàtica dels serveis electrònics de confiança que ja han estat legislats pel Reglament europeu, sinó complementar-lo en aquells aspectes concrets que el Reglament no ha harmonitzat i desenvolupament del qual es preveu en els ordenaments dels diferents Estats membres, les disposicions del qual han de ser interpretades d’acord amb aquest.

 

 

Àmbit d'aplicació de la Llei 6/2020

Tal i com apareix al BOE, aquesta Llei s’aplicarà als prestadors públics i privats de serveis electrònics de confiança establerts a Espanya. Així mateix, s’aplicarà als prestadors residents o domiciliats en un altre Estat que tinguin un establiment permanent situat a Espanya, sempre que ofereixin serveis no supervisats per l’autoritat competent d’un altre país de la Unió Europea.

 

Efectes jurídics dels documents electrònics

En l’article 3 de la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, s’estableix que els documents electrònics públics, administratius i privats, té el valor i l’eficàcia jurídica que correspongui a la seva respectiva naturalesa, de conformitat amb la legislació que els resulti aplicable. I també consta que la prova dels documents electrònics privats en els que s’hagués utilitzat un servei de confiança no qualificat es regirà pel disposat en l’apartat 3 de l’article 326 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil. 

 

El que has de saber sobre els Certificats electrònics a la Llei 6/2020

S’inclouen diverses disposicions relatives a l’expedició i contingut dels certificats qualificats, temps màxim del qual de vigència no podrà ser superior a cinc anys.

També aquesta Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, habilita a que reglamentàriament es regulen les condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància mitjançant altres mètodes d’identificació com videoconferència o vídeo-identificació que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física. A la vegada, es regulen les obligacions i responsabilitat dels prestadors de servei de confiança. Entre elles, s’inclouen obligacions relatives a la protecció de dades personals i de seguretat de la informació.

 

Altres consideracions

S’inclouen una disposició addicional que garanteix que tots els sistemes d’identificació, signatura i segell electrònic previstos en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tindran plens efectes jurídics.

 

Si t’interessa consultar en detall tots els articles de la nova Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança pots fer-ho fent clic aquí. I si el que desitges és parlar amb un dels nostres consultors especialistes en Administració Electrònica, pots enviar-nos un correu electrònic a hola@ecityclic.com i t’ajudarem a impulsar la transformació digital de la teva entitat.

 

Publicat el 16 de novembre 2020
Comparteix a: