Declaració d'interessos pels nous càrrecs electes

Si el 26 de maig de 2019 resultes ser un dels regidors/es o alcaldes/es escollits per la ciutadania per a governar al teu municipi durant els pròxims quatre anys has de saber que per llei (concretament per la llei de transparència) tens l’obligació de complimentar el registre d’interessos i posar-lo a disposició pública. I aquest tràmit no es pot fer en paper, sinó que ha de ser de manera electrònica i digital.

El registre d’interessos de regidors i alcaldes és un tràmit perquè puguin fer les declaracions d’activitats i patrimoni que els obliga la llei.

 


Si vols que un consultor especialista en Administració Pública Electrónica t’ajudi amb el tràmit...

CONTACTA ARA

Com presentar la declaració d'intressos?

A l’article 75 LBRL s’exigeix que els membres de les corporacions locals facin una declaració sobre les causes d’incompatibilitat en les que puguin incórrer i sobre qualsevol activitat que els proporcioni de manera efectiva o pugui previsiblement proporcionar-los ingressos econòmics i sobre els béns patrimonials dels que són propietaris i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades per aquestes i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas, Societats.

La Disposició addicional novena de la Llei 8/2007, del 28 de maig, introdueix una sèrie de modificacions en  la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/85: les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l’Estatut municipal. Tals declaracions s’inscriuran en els següents Registres d’interessos, que tindran caràcter públic. A més a més durant els dos anys següents a la finalització del seu mandat, als representats locals, els seran d’aplicació en l’àmbit territorial de la seva competència les limitacions de l’exercici d’activitats privades establertes en l’article 8 de la Llei 5/2006, del 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos dels Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

Com les Normes sobre incompatibilitat hauran d’observar-se no només en el moment de l’accés al càrrec, sinó durant tot el temps que s’ostenti, aquestes declaracions es prestaran davant la presa de possessió en el període d’un mes des de que es modifiqui les circumstàncies de fet i també en el moment del ces.

Aquest registre ha d’estar sota la custòdia de Secretaria de la corporació, però a Catalunya s’estableix que ha de ser custòdia del president de la corporació o del membre en qui delegui.

 

Qui pot accedir a la informació continguda en els registres d’interessos?

Els registres són públics però per accedir a les dades que s’hi contenen cal acreditar la condició legal d’interessat legítim directe. Tanmateix, d’acord amb les lleis de transparència, en paral·lel amb les esmentades declaracions d’interessos tothom ha de poder conèixer, sense cap limitació ni requisit d’obtenció, la informació relativa a la situació patrimonial dels regidors, en la qual no s’inclouran dades que permetin identificar els béns declarats o que puguin suposar una vulneració de la privacitat i seguretat dels regidors.

 

Com puc fer el registre d’interessos?

Degut a que es tracta d’una publicació de dades delicades, a eCityclic hem desenvolupat un instrument, que compleix amb els més alts nivells de seguretat, per tal que tots els regidors puguin complimentar el registre de manera simple i ràpida i puguin fer-lo arribar al Secretari de l’ens perquè aquest faci públiques les dades essencials.

Pots veure més informació aquí: Registre d’interessos de nous electes

Si vols que ens posem en contacte amb tu per ajudar-te a complir amb la llei i poder realitzar aquest tràmit de manera senzilla i àgil, només has de fer clic aquí i deixar-nos les teves dades!!!

 

Registre - Declaració Interessos

Publicat el 20 de maig 2019
Comparteix a: