És una eina que permet controlar i gestionar les subvencions públiques dels diferents departaments o àrees i unificar la seva gestió i enviament a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en format digital i amb plena validesa legal.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Aplicació subvencions 0
 • Aplicació subvencions 1
 • Aplicació subvencions 2

Quina normativa ho regula?


- Llei 38/2003, de 17 de novembre
- Llei General de Subvencions (modificada per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que modifica el règim jurídic de la Base de Dades nacional de Subvencions (BDNS)
- Reglament de Subvencions
- Resolució de 4 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que es regula el procés de migració de la nova Base de Dades Nacional de Subvencions. 

Principals funcionalitats
 

 • Bases reguladores: alta de les bases reguladores de la subvenció, amb el codi marginal que identifica a la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 • Convocatòries: facilita l’elaboració de les convocatòries i permet recollir les que ha fet cada òrgan, els períodes d’admissió, les condicions de l’ajuda de l’Estat, la seva tipologia, finançament i òrgans que la convoquen.

 • Sol·licituds: permet recollir les sol·licituds fetes pels interessats dins del període d’admissió.

 • Beneficiaris interessats: permet gestionar i consultar els projectes amb què es participa, les concessions que té, les sancions i les inhabilitacions.

 • Concessió: permet recollir els atorgaments concedits o denegats de les subvencions, així com veure els pagaments que s’han realitzat.

 • Pagament: permet recollir les dades relacionades amb els pagaments de les obligacions reconegudes.

 • Devolucions i reintegraments: permet controlar les devolucions i reintegraments de les subvencions concedides que ho requereixin.

 • Sancions i inhabilitacions: recull les dades de la sanció, sentència ferma i altres prohibicions imposades al beneficiari.

 • Enviament a la BDNS: L’enviament de la informació es fa per mitjans telemàtics, tal com estableix l’ordre EHA 875/2007. En concret, es fa a través de Web Services.