La Llei estableix el dret dels ciutadans i interessats a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics si han donat el seu consentiment perquè així sigui. Això suposa la convivència entre notificacions convencionals i notificacions telemàtiques. Per gestionar-les, disposem d'una eina que agilita els procediments administratius, estalviant temps i despeses en material d'oficina i optimitzant recursos.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Gestió de consentiments 0
 • Gestió de consentiments 1
 • Gestió de consentiments 2

 

Principals funcionalitats

 

 • Consulta ràpida de consentiments. L'aplicació ens permet buscar internament per NIF i ens presenta els consentiments de la persona interessada per tràmit i grup de tràmits, la data d'alta i si el consentiment està revocat o no.
 • Gestió àgil de persones. Per al procediment d'alta i consulta, únicament és necessari incorporar les dades requerides al procés de notificació: NIF, correu electrònic i telèfon mòbil
 • Gestió senzilla i intuïtiva de consentiments.
  • Per expedient​
  • Per grup de tràmits
  • Per tràmit concret

    
 • Gestió de grups. És possible mantenir els diferents grups perquè posteriorment el consentiment es pugui associar a un conjunt de tràmits que formin part d'un grup. Per exemple, podem crear un grup de "Urbanisme" i l'interessat podrà donar el seu consentiment perquè li siguin notificats telemàticament tots els tràmits relacionats amb urbanisme. 
 • Gestió de tràmits. Per crear un tràmit és necessari indicar la descripció i el grup al que pertany
 • Gestió de revocacions. Per revocar un consentiment, serà necessari buscar pel NIF de l'interessat, editarem el consentiment que volem revocar i podrem revocar-ho