Què és el Portal de Transparència?

La solució per a un bon govern i les Dades Obertes

El portal de transparència i dades obertes és una plataforma que permet a qualsevol organisme públic garantir la transparència en la seva gestió i l’accés de la ciutadania a la informació pública (en matèria econòmica i financera, en matèria de subvencions, contractacions, urbanisme i obres públiques).

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Portal de Transparencia y Datos Abiertos
 • Portal de Transparencia y Datos Abiertos
 • Portal de Transparencia y Datos Abiertos

Beneficis del Portal de Transparència

public://promueve_transparencia.png

Promou la transparència

public://relacion_con_la_ciudadania.png

Informa a la ciutadania

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://transparencia_de_contrataciones.png

Transparència en Contractacions

public://transparencia_en_urbanismo.png

Transparència en Urbanisme

public://transparencia_en_urbanismo.jpg

Transparència econòmica-financera

Marc Legal

Compleix amb la llei 19/2013,  de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, la llei 31/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic i la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern (llei de transparència catalana). 

Funcionalitats de la nostra solució

 • Portal Estructurat

  Portal estructurat en tres pilars bàsics: Transparència, Dades Obertes i Participació.

 • Transparència

  Per a un govern més transparent oferim les dades estructurats al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

 • Informació Estructurada

  Permet enllaçar a diferents tipus de continguts, enllaços, pàgines, documents .. etc que facilita la seva gestió.

 • Dades Obertes

  Posem a disposició de la ciutadania, les empreses i organitzacions el conjunt de dades municipals per promoure la seva reutilització per part de la societat.
 • Participació

  Promou la participació ciutadana. Un govern obert és un govern basat en la col·laboració i la participació.

 • Indicadors

  Valora la transparència amb els indicadors ITA, INFOPARTICIPA i CGI

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.

Projectes destacats

Portal de transparència i dades obertes - AOC

Amb la nostra eina de portal de transparència i dades obertes, l'AOC pot oferir a diferents entitats públiques catalanes, la possibilitat de configurar un portal de transparència i dades obertes, l'AOC pot oferir a diferents entitats públiques catalanes, la possibilitat de configurar un portal de transparència i dades obertes per complir amb la normativa relativa a la promoció de l'Administració Pública Digital i per fomentar la participació ciutadana. 

Portal de Transparència Diputació de Saragossa

La Diputació de Saragossa ha confiat en les nostres solucions per desenvolupar i implantar seu Portal Web i el seu nou Portal de Transparència.

Un conjunt de solucions que faciliten la seva comunicació i l'accés a la informació de la ciutadania. Sens dubte, pilars fonamentals per garantir la transparència i un govern obert.