Registre Electrònic d'Apoderaments

La solució per a gestionar les representacions online y presencials

El REA és una eina que disposa d'una base de dades en la qual s'inscriuen les representacions que els interessats atorguen a tercers per actuar en el seu nom de forma electrònica i / o presencial davant l'organisme públic i amb l'objectiu de realitzar aquells tràmits i actuacions que, en matèria municipal, puguin realitzar-electrònica i / o presencialment.

Tipus de Solució: Tramitació

 • Registro Electrónico de Apoderamientos
 • Registro Electrónico de Apoderamientos

Beneficis del Registre Electrònic d'Apoderaments

public://representaciones.png

Representacions específiques i genèriques

public://identidad_electronica_0.png

Permet la firma electrònica i el segell de temps

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://registro_diario_3.png

Registre diari amb Segell de Temps

public://tramites_online.png

Permet la gestió de Tràmits Online

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Marc Legal

La nostra solució permet complir amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Gestió dels Apoderaments

  • Alta: El poderdant té l'opció de donar d'alta un apoderament escollint per a quins tràmits atorga aquest apoderament.
  • Revocació i/o renúncia: Un apoderat pot revocar o renunciar a un apoderament que li hagi atorgat un poderdant.
  • Modificació: Un poderdant té l'opció de modificar el termini de vigència d'un apoderament.
 • Consulta d'Apoderaments

  El poderdant o apoderat podrà consultar tots els registres d'apoderaments de la seva competència, també podrà consultar un registre d'activitats que resumirà els estats pels quals ha passat un apoderament i la seva informació més rellevant.

 • Màxima Usabilitat

  S'implementa un cercador avançat amb el qual es poden fer cerques per diferents criteris i per text lliure, facilitant la màxima usabilitat.

 • Justificant Online

  El ciutadà, podrà imprimir el justificant de registre per certificar la realització de les seves transaccions electròniques.

 • Confirmació d'Apoderaments

  Per a aquells tràmits i categories que necessitin confirmació explícita de l'apoderat, és possible habilitar una opció a l'apoderat per a que gestioni aquesta confirmació en el termini establert.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.