Interoperabilitat

Interoperabilitat

Segons l’Esquema Nacional de Interoperabilitat, la Interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d’informació i dels procediments als que aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement entre ells.

És a dir, la interoperabilitat és la capacitat de comunicació entre diferents sistemes amb diferents dades en diferents formats de manera que la informació pugui ser compartida, accessible des de varis entorns i compresa per qualsevol d’ells.

Per tant no només s’haurà de tenir en compte el nivell tècnic (és a dir, que els diversos sistemes siguin capaços de comunicar-se i transmetre la informació) sinó també el nivell organitzatiu (que estableixin els procediments mitjançant els quals serà possible aquesta comunicació per a l’intercanvi d’informació).


La interoperabilitat no només es recull expressament en la llei sinó que a més a més ve exigida com a conseqüència lògica de la necessitat de les relacions interadministratives mitjançant medis electrònics que exigeix la Llei 40/2015 de règim jurídic del Sector Públic així com el dret de la ciutadania a no aportar documents que obren en poder de les administracions que estableix la Llei 39/2015 del procediment Administratiu Comú. Per a fer-ho és necessària la interoperabilitat, és a dir, si en una administració consta una informació relativa a un interessat que és necessària per a un procediment que s’ha de tramitar en un altra administració, l’administració que tramita el procediment podrà consultar les dades (a travñés dels procediments establerts i amb les garanties de protecció de dades adequades) recaptant dita  informació a l’Administració que sigui titular d’aquestes dades, sense necessitat de marejar a la ciutadania amb càrregues administratives d’haver de sol·licitar documents per a presentar-los en altres administracions.

Per tant, la interoperabilitat forma part dels requisits per a poder ser una administració electrònica. No s’ha de pensar que és un tema tècnic que no afecta al procediment i que ja s’abordarà més endavant. S’ha de tenir en compte ja des de l’inici, definint com es realitzaran els accessos i els trasllats d’informació. Per exemple, quan s’ha de remetre un expedient a una altra administració,  s’ha de generar el document ENI, que és el que s’intercanviarà i no els documents en format pdf.

"La interoperabilitat és l'habilitat de dos o més sistemes o components per a intercanviar informació i utilitzar la informació intercanviada"

Publicat el 13 de març 2019
Comparteix a: