Creant avui l’administració pública del futur

Administració Electrònica

Plataforma end to end, des de la seu electrònica fins l’arxiu.

Contacta amb nosaltres

El futur de l’administració electrònica comença avui amb ecityclic

En cada etapa, un equip expert i multidisciplinari et proporcionarà acompanyament permanent.

Transformació end to end

Cobrim totes les àrees, des de la seu fins l’arxiu electrònic, amb enfocament en la sostenibilitat.

Projecte personalitzat

No seguim un model de servei convencional; dissenyem projectes personalitzats d’acord amb les teves necessitats.

Acompanyament integral

T’acompanyarem en cada etapa del procés d’implantació, en cada fita concreta del projecte, de forma especialitzada, per assolir una transformació integral de la teva organització.

Tecnologia innovadora pel futur

UX excepcional, tecnologia d’avantguarda, solucions interoperables, disponibilitat dels serveis i seguretat de la informació, són només alguns dels aspectes que descriuen el rang de la nostra plataforma.

Indicadors de gestió

Mesurem el teu estat de la transformació digital de la teva organització, proposem millores i et seguim durant tot el trajecte. Volem ser el teu soci, un actor més en la teva organització que t’acompanya sempre i millora contínuament.

Compliment normatiu

Més enllà de l’estricte compliment normatiu en matèria administrativa i documental, creiem en les certificacions per definir els nostres protocols d’actuació. Per això, disposem de certificacions en matèria de: ENS categoria Alta, ENI, ITIL...

Migració

Per un principi de simplicitat i sostenibilitat, creiem en la uniformitat dels sistemes i de la informació, per això garantim la migració de sistemes d’informació anteriors abans d’iniciar la posada en funcionament de la nostra plataforma.

8-ADMINISTRACION ELECTRONICA_iStock-1346143621.jpg

Impulsa una administració electrònica innovadora i sostenible, dissenyada per complir normatives d’alt nivell i liderar la transformació del sector públic

La nostra solució integral i personalitzada no només compleix amb les regulacions actuals, sinó que es diferencia per la seva innovació tecnològica i perspectiva avantguardista, tant en l’arquitectura de desplegament com en el seu desenvolupament. 

Submergeix-te amb ecityclic en el futur de l’administració electrònica

La nostra solució es diferencia per la seva innovació tecnològica i perspectiva avantguardista, tant per la seva arquitectura tècnica com pel seu disseny.

Seu electrònica

Sota els principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat i neutralitat, la seu electrònica és l’espai de comunicació amb la ciutadania, la qual la seva titularitat i gestió corresponen a l’Administració Pública o Entitat de Dret Públic en l’exercici de les seves funcions.  

Sincronitzat amb el Real Observatori de l’Armada (ROA), aquest portal opera com el nucli central de comunicació i publicació de continguts destinats a la Ciutadania. Dites publicacions es troben organitzades en categories, les quals agrupen el conjunt de publicacions actives en cada moment segons la seva temàtica, facilitant així la navegació per aquells interessats. Així mateix, compta amb un avançat motor de cerca integral que permet visualitzar tots els serveis oferts per l’Entitat, incloent els tràmits que la ciutadania pot iniciar. 

Tota publicació en aquest portal es troba integrada amb el registre de publicacions, el qual permet certificar de forma fefaent la seva publicació en un moment determinat del temps, així com la data de publicació i despublicació. Aquest registre proporciona un seguiment detallat de cada element, assegurant la transparència i traçabilitat en la informació oferida a la Ciutadania.  

La difusió de qualsevol contingut es porta a terme a través d’un rigorós procés de validació que involucra a diversos actors, entre els quals s’inclouen l’editor, el validador i el publicador.  

Així mateix, permet el manteniment de la informació essencial de l’entitat, abordant elements com els dies inhàbils, la gestió de les oficines de registre i el registre d’interrupcions del servei, entre altres aspectes rellevants. 

Catàleg de tràmits

En les seus electròniques, es troben clarament establerts els paràmetres que regeixen la relació electrònica amb els ciutadans. Aquests inclouen aspectes fonamentals com identificació, autenticació, accessibilitat, disponibilitat, integritat, veracitat, actualització de la informació, contingut mínim, protecció jurídica i responsabilitat, entre altres elements crítics. 

El registre telemàtic és el sistema habilitat expressament per la recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions a través d’internet. Aquest està dividit en dues parts; el Catàleg de Tràmits i els formularis de presentació. 

Com un complement clau de la Seu Electrònica, el Catàleg de Tràmits no només compta amb un potent sistema de cerca, sinó que també se posiciona com la plataforma que permet un accés estructurat a informació detallada i precisa sobre cadascun dels procediments disponibles pels ciutadans. 

Quan la presentació d’un tràmit pugui dur-se a terme de forma telemàtica, el sistema facilita la creació del formulari específic per la seva presentació, integrant aspectes com la identificació electrònica, el pagament en línia o la firma electrònica, quan aquest ho requereixi, abans de l’ingrés en el sistema únic de registre electrònic pel seu processament intern. 

Addicionalment, en conformitat amb el marc normatiu, el sistema incorpora el principi d’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, permetent que els funcionaris públics brindin suport en l’ús dels mitjans electrònics als interessats no contemplats en els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la llei 39/2015. 

Carpeta ciutadana

Encara dins de la Seu Electrònica de l’organització, i prèvia identificació del Ciutadà a través del certificat digital o un altre sistema acceptat, s’habilita l’accés a un espai personalitzat. En aquest espai, cada ciutadà o empresa pot consultar la informació referent a les seves comunicacions, accedir a les seves notificacions, presentar documentació a un expedient obert o verificar l’estat dels seus expedients. 

Així mateix, la plataforma inclou un espai dins de la Carpeta Ciutadana, destinat a la firma de documentació per part de tercers, eliminant la necessitat d’enviar el document fora del sistema. 

I finalment, amb la fi de garantir una presentació uniforme de la informació als ciutadans, la plataforma possibilita la integració amb altres sistemes de gestió interns. Això facilita la publicació d’informació vinculada al Padró Municipal d’Habitants o a l’estat dels rebuts, entre altres aspectes. 

Registre E/S

El registre d’Entrada i Sortida és el sistema que dona compliment al precepte de registre electrònic únic plenament interoperable. La seva funció principal és facilitar la gestió dels registres d’entrada i sortida de documents, tràmits, sol·licituds i qualsevol altra informació rellevant per l’organització. 

Aquest registre es nodreix de diferents fonts, incloent: 

  • Registre telemàtic: Recopila els assentaments generats a través de canals electrònics, com formularis en línia, o plataformes de comunicació d’incidències, entre d’altres. 

  • Registre presencial: Engloba els registres derivats de l’arribada de correu postal o d’aquells interessats que es presenten en les oficines de l’entitat, digitalitzant la documentació en paper, i incorporant-hi la firma biomètrica per evitar la impressió de documents. En aquest context, s’ofereix la possibilitat de que certs usuaris designats i autoritzats, puguin actuar a més en nom de l’interessat per dur a terme l’entrada d’una sol·licitud. 

La inclusió de la possibilitat d’assistència als ciutadans en matèria de registre i la firma biomètrica contribueix a agilitzar i modernitzar els processos de gestió documental, reduint l’ús de paper i promovent l’eficiència en l’atenció al ciutadà. 

  • Integració amb plataformes d’intercanvi de registre: Permet la comunicació i transferència de dades amb altres sistemes de registre garantint la interoperabilitat i l’intercanvi fluid d’informació. 

  • Integració amb plataformes internes de gestió: Estableix connexions amb sistemes de gestió interna, com Recursos Humans (RRHH), Padró d’Habitants (PMH) i altres, per registrar automàticament assentaments en el registre d’entrada o sortida. 

L’objectiu d’aquest registre és centralitzar i unificar tota la informació relacionada amb els fluxos d’entrada i sortida de documents i dades, garantint la traçabilitat, la transparència i el compliment normatiu. A més, al ser interoperable, facilita la integració amb altres sistemes i plataformes, millorant l’eficiència i la gestió de la informació en l’organització. 

Expedients

Sota un estricte compliment de les disposicions sobre el procediment administratiu establertes en la llei 39/2015, i d’acord amb el previst en l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i en les corresponents Normes Tècniques, s’ha construït el Gestió d’Expedients d’ecityclic. 

El Quadre de Classificació i el Catàleg de Procediments són els elements fonamentals que regulen el funcionament del Gestor. Aquests proporcionen una estructura organitzada i detallada de tots els procediments administratius que es gestionaran a través del sistema. 

En el Quadre de Classificació es detallen les polítiques de gestió documental que orienten l’organització, conservació i disposició dels expedients i documents, a més de definir les metadades conforme a l’Esquema General de Metadades de l’Administració Electrònica (EGMDE) que apliquen a cada sèrie documental. 

En el Catàleg de Procediments d’ecityclic, es defineix un conjunt crucial d’aspectes per la gestió eficient dels procediments administratius, incloent-hi el diccionari de dades que estableix el vocabulari específic de cada procediment, el sistema de tramitació que descriu el procés complet a seguir, i el conjunt de models de documents que se generaran mitjançant plantilles, garantint així la consistència, la precisió i l’automatització en l’execució dels procediments. 

El mètode de tramitació vinculat a cada procediment ofereix una flexibilitat significativa, el que permet una adaptació precisa a les necessitats específiques de l’entitat i assegura la sostenibilitat en el manteniment dels elements de Catàleg. Aquestes opcions inclouen la tramitació oberta, on els tramitadors tenen la llibertat per decidir el següent pas basades en el procés, la tramitació pseudo-guiada que ofereix opcions pel següent pas basades en les condicions predefinides, i la tramitació lligada a un flux, on el sistema guia al tramitador a través d’un flux predefinit de passos. 

El Gestor d’Expedients es concebeix com una eina integral que facilita la gestió electrònica d’expedients administratius, assegurant el compliment normatiu i promovent l’eficiència i la transparència en els mateixos. 

Òrgans col·legiats i carpeta del polític.

La generació de resolucions constitueix un component fonamental durant la fase de finalització de la tramitació de la majoria dels expedients administratius. En conseqüència, la gestió eficient dels òrgans de govern encarregats de la seva emissió s’erigeixen com un dels pilars del Gestor d’Expedients. Dits òrgans assumeixen la responsabilitat de resoldre les qüestions plantejades, fonamentant-se en la informació recopilada i els protocols establerts per tal fi.  

El sistema de resolució proposat pel Gestor es fonamenta en quatre elements principals: les propostes, les sessions dels òrgans col·legiats, els decrets i la Carpeta del Polític. Cadascun d’aquests components desenvolupa un important paper en el procés de presa de decisions i en la gestió eficient dels expedients administratius.  

Les propostes proporcionen la base per la deliberació i segueixen un circuit  de validació en el que intervenen diferents perfils, abans de poder incorporar-se a una sessió pel debat polític, en cas de delegar-se a una sessió col·legiada, o derivar en la generació d’un Decret, quan es delega la resolució a un òrgan unipersonal. 

La gestió de les sessions dels òrgans col·legiats permet el registre dels membres assistents, així com la composició de l’ordre del dia en base a les propostes validades i als punts addicionals que es vulguin incorporar. Amb això es porta a terme el procés de convocatòria per mitjans electrònics. Durant cada sessió, es registren aspectes essencials com l’assistència dels membres, les modificacions acordades a les propostes o el sentit dels vots emesos. Aquesta informació s’utilitza per generar i acceptar l’acta de la sessió, així com formalitzar els acords assolits i traslladar els certificats als expedients afectats.  

Per últim, la Carpeta del Polític recopila i organitza tota la documentació rellevant de cadascuna de les sessions en les que un membre de la corporació participa. Aquesta eina facilita la consulta dels documents generats durant la sessió, així com dels expedients afectats en el debat, el que permet un seguiment més efectiu del procés de resolució. 

Control Intern

El Control Intern dona compliment al Real Decret 424/2017 en l’exercici de la Funció Interventora, tant en règim de fiscalització prèvia plena com limitada, i el Control Permanent No Planificable. Així mateix, permet a l’òrgan interventor elaborar els informes anuals regulats en els articles 15, 35 i 37 de dita norma. 

El Quadre d’Actuacions constitueix el pilar fonamental que determina el funcionament del sistema. Aquest proporciona una estructura organitzada i detallada de totes les accions disponibles, classificades per àrea i tipus d’expedient, juntament amb el conjunt d’extrems a validar en cada cas. 

Aquest mòdul té com objectius principals la centralització de les sol·licituds en un únic espai, el control del cicle de vida de les mateixes i, per últim, la simplificació i automatització del procés de fiscalització per part de la intervenció, el qual facilita la gestió i assegura la reducció dels terminis de tramitació. 

Particularment, en l’exercici de la Funció Interventora s’incorpora la gestió de la reparació, incloent l’obertura d’un procediment de Discrepàncies quan correspongui, i la gestió dels informes d’omissió. 

Notificacions

La notificació és una part essencial del procediment administratiu, ja que constitueix el sistema utilitzat per l’Administració per comunicar-se amb els interessats i proporcionar-los informació sobre decisions, resolucions o actes administratius que els afecten directament. 

Aquestes es duen a terme seguint els procediments específics establerts per la llei, que inclouen l’entrega personal del document, l’enviament per correu postal certificat, la publicació en un tauló d’anuncis oficial o la notificació electrònica, depenent del tipus d’interessat afectat en cada cas. El compliment d’aquests procediments garanteix que les notificacions siguin vàlides i efectives en termes legals. 

La generació d’aquestes notificacions pot realitzar-se de forma individual, per expedient o de manera centralitzada i massiva per tots els expedients relacionats amb una sessió d’òrgan col·legiat. 

El procés de notificació es basa en la identificació dels subjectes a notificar i els documents adjunts a la mateixa, la generació i firma dels propis documents de notificació i l’enviament de tot això pel canal corresponent a cada interessat. 

Pel que fa els canals d’enviament, el sistema principalment dona cobertura a l’electrònic, mitjançant la integració amb les plataformes de notificació electrònica existents, i el paper, que possibilita la impressió per entregar en mà o postal, així com la integració amb serveis postals com SICER. 

En ambdós casos, es registra el seguiment de la notificació fins assolir el seu estat final, incorporant les diverses evidències en l’expedient corresponent, amb la finalitat de controlar i gestionar de manera efectiva el procés de notificació. 

Gestió documental i arxiu electrònic

Basat en el Quadre de Classificació i el Catàleg de Tipologies Documentals, i en un compliment amb l’Esquema Nacional de Interoperabilitat i l’Esquema de Gestió de Metadades en els Documents Electrònics, el Gestor Documental té la responsabilitat d’organitzar i etiquetar les unitats documentals, ja siguin simples o compostes, al llarg de tot el cicle de vida de l’expedient o document electrònic.  

Consegüentment, tot element que s’incorpori al sistema contindrà sempre la identificació del Quadre de Classificació i la Tipologia Documental corresponent, així com les metadades relacionades amb els esquemes mencionats, assegurant així la correcta gestió i organització.  

En el Quadre de Classificació s’estableix el calendari de transferència, el qual determina els terminis pel tancament i transferència a l’arxiu electrònic, així com, en el seu cas, la possible transferència a l’arxiu històric corresponent per la seva conservació.  

El procés de tancament d’expedients i la seva transferència a l’arxiu electrònic es registra per finalitats d’auditoria. L’arxiu té autoritat per acceptar o rebutjar els expedients. En cas d’acceptació, entra en la fase de gestió i custodia dels mateixos. En cas de rebuig, els expedients es retornen a la unitat corresponent per a què realitzi les gestions necessàries abans del seu reenviament.  

El sistema compta amb la capacitat d’integrar-se amb arxius històrics electrònics de tercers, així com amb aquells proporcionats per entitats supramunicipals. Això facilita una gestió més àmplia i eficient dels expedients i documents electrònics, permetent un accés més complet a la informació emmagatzemada en diferents plataformes i garantint la interoperabilitat entre sistemes i l’accessibilitat de l’arxiu electrònic. 

Descobreix qui ja confia en les nostres solucions

Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Sant Boi
Ajuntament de Sitges 
CC Maresme
CC Alt Penedés
CC Pla d’Urgell 
EMASA 
SADECO 
Ferrocarrils de la Generalitat
Ajuntament de Cerdanyola
Comú d’Andorra la Vella 
Consell General d’Andorra 
Ajuntament de Viladecavalls
AOC 
Ayuntamiento de Alcobendas
GEURSA
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Diputació de Barcelona
Ajuntament d’Esparreguera 
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Sant Boi
Ajuntament de Sitges 
CC Maresme
CC Alt Penedés
CC Pla d’Urgell 
EMASA 
SADECO 
Ferrocarrils de la Generalitat
Ajuntament de Cerdanyola
Comú d’Andorra la Vella 
Consell General d’Andorra 
Ajuntament de Viladecavalls
AOC 
Ayuntamiento de Alcobendas
GEURSA
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Diputació de Barcelona
Ajuntament d’Esparreguera 

Xavier Ponsdomènech Basart: Conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica. CC del Maresme.

ecityclic no és un proveïdor més, són els nostres socis en la transformació digital. Amb el seu enfocament personalitzat i tecnologia avançada, hem assolit resultats molt significatius.

Inicia el teu viatge cap a una administració sostenible i eficient!

Contacta amb nosaltres avui mateix i descobreix com ecityclic pot transformar la teva entitat.

Contacta'ns